Monday, December 14, 2015

Chú thích: chương III. − Résolution / Quyết định


 (9) đồng hồ: nguyên văn "coucou". Xem thêm:  chú thích (12) chương XII. − Le père Dodu / Cha Dodu.

No comments:

Post a Comment