Tuesday, December 15, 2015

Tài liệu tham khảo


1) Bản điện tử tiếng Việt  chép từ trang web sau đây:
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=7237&rb=08
* Có sửa chữa một số sai sót so với sách in của Nhà Xuất Bản Phú Vang (Saigon, Việt Nam).
2) Bản tiếng Pháp chép lại từ trang web dưới đây:
Gérard de NERVAL : Sylvie - Magister
3) Pháp Việt tự điển của Đào Duy Anh (đặc biệt là những tên cây cỏ mà Bùi Giáng chắc chắn đã dựa theo để dịch tập truyện của Gérard de Nerval).
4) InternetNo comments:

Post a Comment