Wednesday, December 9, 2015

Chú thích: chương IX. − Ermenonville


(30) phúc bồn tử: (Hán , lat. Rubus idaeus) ở đây dịch từ nguyên văn tiếng Pháp "framboise" (lat. Grossulariaceae). Trong chương VI. − Othys, cũng dịch "groseille" là "phúc bồn tử"— hai lần y hệt như trong Pháp Việt tự điển của Đào Duy Anh. Điều này chứng tỏ Bùi Giáng đã dựa theo tự điển của Đào Duy Anh để dịch phần lớn các tên cây cỏ từ tiếng Pháp. Pháp ngữ từ điển (http://tw.ichacha.net/fr/) dịch "framboise" là "phúc bồn tử". Xem thêm chú thích (10) chương VI. − Othys.
No comments:

Post a Comment